Beyond the Void
BYVoid
USACO MAR08 Silver River Crossing 奶牛渡河问题

初看是个数学问题,像是线性规划求最优值的问题。其实还是动态规划问题。

首先要算出一次载不同数量的牛过河需要的时间,就是数据给出的序列求前n项的和。设F[i]为带i头牛过河并空载回来所需要的最少时间。最后结果就是F[N]-空载的时间。

状态

* F[i] 带i头牛过河并空载回来所需要的最少时间
* G[i] 一次带i头牛过河所需要的时间 

状态转移方程

* F[i]=min{ F[k] + G[i-k] } (0<=k<=i-1) 

边界条件

* F[1]=G[1]+G[0]; 

目标结果 F[N]-G[0]

/*
ID: cmykrgb1
PROG: river
LANG: C++
*/
 
#include <iostream>
#define MAX 2501
using namespace std;
 
int N,Ans;
int M,F[MAX],G[MAX];
 
void init()
{
	int i;
	freopen("river.in","r",stdin);
	freopen("river.out","w",stdout);
	cin >> N >> G[0];
	for (i=1;i<=N;i++)
	{
		cin >> M;
		G[i]=G[i-1]+M;
	}
}
 
void dynamic()
{
	int i,k,min;
	F[1]=G[1]+G[0];
	for (i=2;i<=N;i++)
	{
		min=0x7FFFFFFF;
		for (k=0;k<=i-1;k++)
		{
			if (F[k]+G[i-k]+G[0]<min)
				min=F[k]+G[i-k]+G[0];
		}
		F[i]=min;
	}
	Ans=F[N]-G[0];
}
 
int main()
{
	init();
	dynamic();
	cout << Ans << endl;
	return 0;
}

上次修改时间 2017-02-03

相关日志