Beyond the Void
BYVoid
『轉載』江蘇考生駢體文言高考作文

江浙之地真是人才輩出,今年江蘇理科生王雲飛用文言寫了一篇駢體散文《綠色生活》。其中有大量古字,用法得體,能在高考考場上寫出實屬不易。有專家評論稱此人文言造詣堪比古文獻學研究生,建議破格錄取。

看過此文之後,着實令我汗顏。暫且不論文章如何,能用這麼多古字,可見此人訓詁學水平非同一般。但另一方面說來,畢竟還是有賣弄之嫌,因爲就連古人也很少用這麼多古字、典故。無論如何,作爲我的同齡人,我還是倍感欽佩。

下面是全文轉載

呱呱小兒,但飲牛湩(dòng),至於弱冠,不明犍狀。佌佌(cǐ)之豚, 日食其羓(bā)。洎(jì)其成立,未識豜豭(jiān jiā)。每嚙毚(chán)臑(nào),然竟不知其夋兔(qun)之三窟也。方彼之時,窋(zhú)詫之態,非闠闠 (huánhuì)之中所得見也。

今北方久熰(ōu),瀵(fèn)氿(guǐ)甃(zhòu)眢(yuān),坌(bèn)坲坲(fó),燾天幠(hū)日。土地皴崩,罅可容人。南疆霶霈,洚水肆虐,當此之滈,茅舍盡走。欲苫(shàn)不能,啼口立(同泣)啾啾。

凡此異態,非天之咎。

君不見斵(zhuó)楩(pián)焚樟,岵(hù)之為屺(qǐ),睇眄(miàn)之下,萬山盡屼(wù),百尺篔(yún)簹,化為竹著。於彼幼蛇,匌(gé)不盈寸,巴蛇王虺(huǐ),盡化柈(pán)饈。玈(lu)氣烰烰,上格瑤池,貧地徠賈,以豐其貲(zī)。然千丈方圓,萊菔不生,九天之上,星河不見。

嗚呼!漫山設棙,遍地盡罘。此天災也?人禍也!河海黟(yī)然,濁水仍傾,此天災也?人禍也!斵木[算刂]竹,彍(guō)弮(juàn)待獸,以至鹿不得走,翬不得飛,蟻不得宭(qún),髬髵不見。此天災也?人禍也!

翕合沴(lì)氣,終日涽涽。天不復藍,水不復清。未有烏雲,天何暝暝?赤烏既出,焜耀無復。看天下,鳥飛不下,鮮見狉狉,當此之時,何處貣青天?

所幸者,人知之也,人更之也。然,上作網法,下偩幾何未可知也。

今天下多災。北國井冞(shēn),陣主復至,當與孔張俱歾(mò)。南域之霖,大禹洊存,只得扼腕而歎息。人不咎己而咎旱魃,不誚(qiào)己而諑共工。未之可也。闤闠所趨,不可恈恈。當思子孫後代,人己知之。然行之效,則體躆廟堂者思之,媕娿(ān ē)之徒,棄不婟(hù)嫪,國之大蠹,捐而必究。

吾所思者,河泮水墺,楊槐蓁蓁,町疃(tuǎn),柳榆其秝(lì)。苾葌柅柅遊屮(chè)葳蕤,見柳而人不攦,視草而眾不蹸,日駕雙軑(dai)之車,斐斐閭巷之間,目不復睺,鼻不再鼽(qiú),鳥不驚人,鮒遊沴然。

人者,天地孕育。今其反萬物,此獍也。今其不宜瞡瞡,遺禍搙孫,當修長遠之道以藾萬世。

今吾執筆於此,所思者,舍旁早蟠一株,今當唪唪,攲枝水上,當復駕舴艋,擅其落桃,投於苙。坐銀杏樹下,觀兒童嬉於樹下,延於磚祴(gāi),搤(è) 腕而惜水中未置菱藕幾株。燠(yù)熱之時,而可摘菱冣(zuì)菂,爇之為饘(zhān),以奉親房。


上次修改時間 2017-05-22

相關日誌